Regulamin Strony Sprzedażowej Restauracji MASAMI SUSHI

I.. Postanowienia ogólne..

1.. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę ICHIBAN Armen Boyak h ch yan z siedzibą w Warszawie przy ul.. Skierniewickiej 14 o numerze NIP:: 5262364289 , która prowadząc działalność dokonuje w ramach sklepu sprzedaży dań na podstawie zamieszczonego na stronie Menu,, zwaną dalej Sprzedającym .

2.. Świadczone usługi dotyczą sp rzedaży potraw kuchni japońskiej.. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu..

3.. Serwis dostępny pod adresem:: masamisushi .ppl

II.. Zamówienia..

1.. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego gdzie kupujący ma do wyboru dwa sposoby realizacji zamówienia::

A.. dostawa do klienta,,

B.. odbiór osobisty z Restauracji przy ul.. Skierniewickiej 14 w Warszawie ,

Złożenie zamówienia prze z Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu..

2.. Warunkiem realizacji zakupów jest złożen ie zamówienia na kwotę minimum 50 zł..

3.. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy zamieszczone na stronie internetowej w dziale dostawa .

4.. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu +448 729 30 30 30 .

5.. Sprzedawca zastrzega,, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 1 0 :000 do godziny 2 1 : 45 codziennie .

6 . Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta.. Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją ze składania zamówienia .

7.. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e – mail , podany podczas procesu składania zamówienia , potwierdzenie przyjęc ia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia.. Te same informacje są widoczne również na stronie internetowej Restauracji MASAMI SUSHI . Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży .

8.. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku.. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas,, gdy::

  • towar jest tymczasowo niedostępny
  • podane przez Kupującego d ane są niekompletne,, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
  • Kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia
  • pojawiły się zdarzenia losowe,, na które Sprzedawca nie miał wpływu

9 . Restauracja MASAMI SUSHI nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub o późnienie w dostarczeniu zamówie n ia i tym samym realizacji zamówienia,, wynikające z zaistnienia siły wyższej,, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem ora z błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e – mail i//llub numer telefonu .

III.. Dostawa i płatności..

1.. Sprzedający , w c zasie określonym Kupującemu podczas uzupełniania formularza zamówienia,, dostarcza towar pod wskazany adres zgodnie z danymi wprowadzonymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia..

2 . Sprzedawca może również,, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia,, odpowiedzieć na zamówien ie z zastrzeżeniem tej zmiany,, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy.. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia.. Wówczas Klient,, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty.. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kl ienta zmodyfikowanej oferty umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku .

3 . W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych do odbioru złożonego zamówienia uniemożliwiających dostarczenie zamówienia,, czy też w przypadku nieobecności Kupu jącego lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach,, kosztami dodatkowej dostawy wraz z kosztami dodatkowymi wykonania zamówienia zostanie obciążony Kupujący.. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisan emu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia plus wartość zamówienia..

4 . Koszty dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy zamieszczonych na stronie internetowej MASAMI SUSHI w dziale dostawa oraz są naliczane automatycznie podczas wypełniania formularza zamówienia przy składaniu zamówienia..

5 . Kupujący ma do wy boru poniższe możliwości płatności :

  • Gotówką przy odbiorze
  • Kartą płatniczą przy odbiorze
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Kupujących składających zamówienia przez Internet,, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem

6 . Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT;; Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru,, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego w sytuacji potwierdzonego już zamówienia..

7 . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.. Uprawnienie,, o którym mowa w zdaniu poprzednim,, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen,, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.. Warunki korzystania z cen rabatowych będą odpowiednio zamieszczane na stronie MASAMI SUSHI .

8 . Do każdego zamówienia wystawian y jest paragon lub faktura .

9 . Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie..

IV.. Reklamacje i zwroty..

1.. Klientowi,, będącemu Konsumentem,, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową,, wynikające z ustawy z dnia 27 lipc a 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego

2.. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art.. 556 – 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.. – KC

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 .00 2 .2201 5 r..